arkiv

Klarsignal for bygging

5. februar 2019 ga samferdselsminister Jon Georg Dale klarsignal til konkurranse om bygging av ny flyplass på Helgeland.
06 mars 2019

Det skjedde gjennom to brev, ett til Polarsirkelen lufthavnutvikling (PLU) om beslutningen og ett til Avinor med henstilling om å yte bistand til PLU. Dette betyr at regjeringen virkelig forplikter seg til realiseringen av det viktigste tiltaket for å skape vekst på tvers av bransjer og kommunegrenser i vår region.

Polarsirkelen lufthavnutvikling har byggherreansvaret for den nye flyplassen og arbeider nært sammen med Rana kommune i forberedelsene til den store investeringen. Kommunedelplan og reguleringsplan er for lengst vedtatt. Regulert område ved E12 like øst for Mo i Rana, er i ferd med å bli ervervet. Konsesjonssøknad er etter høring overlevert fra Luftfartstilsynet til Samferdselsdepartementet med positiv innstilling.

Et eget prosjektteam har i lengre tid jobbet med å oppdatere prosjektplaner og kalkyler og forberedelse av et konkurransegrunnlag.

PLU skal avholde en leverandørkonferanse i Oslo 21. mars der vi inviterer til informasjon og dialog om konkurransen. Så skal vi lyse ut tilbudet som en totalkontrakt i markedet.

Vi har hentet mye erfaringer fra Nye Veier AS, det statlige selskapet som de siste årene bygger ut veiprosjekt raskere og til lavere kostnader enn vi for få år siden trodde var mulig. Flyplassprosjektet vil ha store likheter med et veiprosjekt. Prosjektet består av mye masseforflytting, etablering av rullebane, tilhørende veisystem og infrastruktur samt bygg og tekniske anlegg.

Største spleiselag i norsk luftfart
Næringslivet i 8 kommuner og Rana kommune har til nå investert 50 mill. kroner i å gjøre prosjektet byggeklart. Avinor har også investert betydelige ressurser i forprosjekt og konsesjonssøknad samt gitt bistand til PLU i tidligere faser av utviklingsarbeidet.

Bedriftene skal mobilisere en kapital på inntil 300 mill. kroner til utbyggingen. Rana kommune har vedtatt et tilskudd på inntil 300 mill. kroner som er satt av på egne fond. Stortinget har satt av 1,5 milliarder kroner i statlig bidrag til ny flyplass fra 2024, og samtidig satt en ambisjon om oppstart raskest mulig med lokale midler.

PLU har utarbeidet forslag til finansieringsmodell og framdriftsplan. Den innebærer at utbygger etter avtale med statlige myndigheter mellomfinansierer prosjektet inntil det statlige bidraget bevilges fra 2024. Det er inngått intensjonsavtale med to av de største finanshusene i Norge om mellomfinansiering. PLUs planer for framdrift og finansiering er grundig presentert for statlige myndigheter forut for beslutningen i regjeringen om grønt lys.

Det store engasjementet i regionen har vært helt avgjørende for at prosjektet har nådd en ny, stor milepæl. Som Jonny Finstad, en av de viktige transportpolitikerne på Stortinget sier det: «Spleiselaget var avgjørende for flyplass-ja og nå bare gleder vi oss til å se den nye flyplassen på Mo realisert.»

Bred politisk forankring
Ny flyplass ved Mo i Rana, på Helgeland – Polarsirkelen lufthavn – er den første regionale stamflyplassen som bygges i Norge på over 40 år. Prosjektet har bred politisk forankring. Talspersoner for de fire regjeringspartiene utrykte sterk støtte til å komme i gang med utbyggingen 5. februar. En enstemmig transportkomite gjentok før jul ambisjonen om oppstart raskest mulig med lokale midler. Fylkestinget i Nordland har tre ganger vedtatt støtte til bygging av stor flyplass i Mo i Rana, på Helgeland

Avgjørende vekstimpuls
Å få realisert en stor lufthavn er bare blitt enda viktigere enn da vi startet opp for 12 år siden. Helgeland har gedigne muligheter. Vi har sjømatnæring og industri med store potensialer. Vi har grenseløse muligheter for turisme og reiseliv. Samtidig begrenses næringslivet av mangelen på god tilgjengelighet til resten av Norge og verden. Flytilbudet er lysår unna å være konkurransedyktig på pris, kapasitet og regularitet. Det største symptomet på at Helgeland sakker akterut er nedgangen i folketallet over tid samtidig som Norge har fått en million flere innbyggere. I 2018 ble vi 138 færre helgelendinger.

Vår region fortjener bedre. Derfor skal vi nå bygge en stor lufthavn. Den vil gi nye muligheter for næringsutvikling, verdiskaping, attraktivitet og bolyst. Den skal bli en jetmotor for vekst.

Her kan du lese klarsignalet fra samferdselsministeren til konkurranse om bygging av flyplass.