arkiv

Avinor berømmer Polarsirkelen Lufthavnutvikling

Avinor berømmer Polarsirkelen Lufthavnutvikling for måten selskapet har fulgt opp Avinors innspill og vært lydhøre for faglige råd underveis i planprosessen mot en konsesjonssøknad for bygging av en regional flyplass i Mo i Rana.
26 februar 2013

Avinor mener også at det foreliggende utredningsarbeidet, som underlag for søknaden, i all hovedsak er tilfredsstillende utført. Avinor anbefaler at konsesjonssøknaden behandles som en del av NTP-prosessen.

Avinors vurdering er svært viktig for oss, derfor er vi selvsagt veldig glad for den anerkjennelsen Avinor gir oss. Det er nedlagt et betydelig arbeid og kapital for å levere en gjennomarbeidet konsesjonssøknad. Vi mener at Avinor har gjort en viktig og riktig vurdering av søknaden isolert sett sier daglig leder Henrik Johansen i Polarsirkelen Lufthavnutvikling.

Han sier seg enig med Avinor at konsesjonssøknaden er et regionalt initiativ. -Vi vet, og har presisert ovenfor Avinor at deres bidrag til vår konsesjonssøknad ikke forplikter dem i dag, og at det det fortsatt gjenstår arbeid før vi kan overlate beslutningsgrunnlaget til politisk behandling – vedtak om etablering av en stor flyplass i Mo i Rana. Men en god faglig vurdering er et viktig steg på veien mot denne flyplassen for Helgeland. Vi ser frem til en videre dialog med Avinor i det viktige arbeidet som ligger foran oss.

Nå vil selskapet fortsette arbeidet, både politisk og faglig. Målet er å sikre at beslutningsgrunnlaget til politikerne på alle faglige parametere blir fullstendig og vil vise dem at en ny stor flyplass vil skape vekst og utvikling i næringslivet i regionen. Videre at det blir attraktivt å bosette seg her og bidra til å ta ut potensialet for turisme på Helgeland.

-Det er viktig at politikerne både nasjonalt, regionalt og lokalt samtidig gir signaler til Samferdselsdepartementet og avinor om at dette er en viktig og prioritert sak for Nordland og Helgeland, for næringslivet, befolkningen og de som vil oppleve regionen. Polarsirkelen Lufthavnutvikling har forståelse for at Avinor vil se den nye store flyplassen i sammenheng med resten av flyplass-strukturen i regionen.

-En stor flyplass vil gi næringslivet i regionen samme rammebetingelser for vekst og utvikling som det er andre steder i Norge. Den vil gjøre at ressursene på Helgeland kan utnyttes mye bedre enn i dag. Vi har et stort og rikt ressursgrunnlag på blant annet oppdrett, fiskeri, metaller, mineraler, offshore og reiseliv, og en stor flyplass vil utløse potensialet for bedre utnyttelse av disse ressursene. Det finnes heller ingen alternativer til lokalisering av en stor flyplass på Helgeland, men det er viktig å se hvordan samarbeidet mellom kortbaneflyplassene og den nye flyplassen kan være for at regionen får tatt ut det fulle potensialet for regionen, sier Johansen.

Han legger til at det er de store flyplassene som er motorene for næringslivet i andre regioner i Norge, og dermed gjør regionen til et mer attraktivt sted å etablere seg for nye innbyggere. -Det ser også politikerne. Vi er innforstått med at de har en utfordrende prosess foran seg. De skal godkjenne den første nye flyplassen i Norge på over 30 år og bevilge rundt en milliard kroner – regionen vil selv stille med et betydelig beløp i et spleiselag med staten og Avinor for å realisere flyplassen. Når vi samtidig vet at en ny stor flyplass både er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og vil gi betydelige positive regionale ringvirkninger, er dette et godt tiltak som må realiseres snarest.