arkiv

Planlegger for snarlig byggestart

Vi nærmer oss oppstart av den viktigste investeringen på flere tiår for utvikling av vår region. Her gir vi en kort oppdatering av status og framdrift.
26 august 2018

I generalforsamlingen i mai ble styret i PLU utvidet med to medlemmer for å supplere selskapet med kompetanse knyttet til finansiering og gjennomføring. Lisbeth Flågeng (tidligere adm. direktør i Helgeland Sparebank) Tore Erling Børstad (Norconsult).
Styret for øvrig forsetter, dvs. styreleder Erik Wulfsberg, Aino Olaissen (eier i Nova Sea) og Otto Lagarhus (tidligere luftfartsdirektør).

PLU overleverte til Samferdselsdepartementet tidlig i 2018 et forslag til plan for gjennomføring av ny flyplass. Vi har jobbet videre med å forberede en konkurranse som vil få fram hva prosjektet faktisk koster som grunnlag for en avtale om gjennomføring og finansiering i spleiselag mellom staten (1,5 mrd.), Rana kommune (inntil 300 mill. kr) og næringslivet i regionen (inntil 300 mill. kr). Næringslivets bidrag er betinget av en rimelig mulighet for suksessavhengig tilbakebetaling. Dette vilkåret er oppfattet av statlige myndigheter.

«Vi har aldri vært nærmere realisering av ny lufthavn, men vi skjønner godt at dere er utålmodige lokalt», sa Helge Orten (H), leder av Stortingets transport- og kommunikasjons-komite da han besøkte Mo i Rana 25. juni.

Ledende politikere fra regjeringspartiene er ikke i tvil om at vi nærmer oss en beslutning.

Vi skulle gjerne sett et raskere tempo i framdriften siden gjennomslaget i Nasjonal transportplan for vel et år siden. Men for å si det med tidligere visepresident i Stortinget, Kenneth Svendsen: «Når arbeidet har tatt noe lengre tid enn ønskelig handler det mye om at prosjektet er politisk nybrottsarbeid. Det er ikke bygd en regional stamflyplass i Norge på 40 år. Spleiselaget mellom stat, kommune og næringsliv er unikt.» Vi har stor tro på at Ketil Solvik-Olsen og Erna Solberg viser den samme handlekraften de har vist med Nye Veier, slik at vi i høst kan mobilisere markedet til konkurranse om realisering av ny flyplass.

Stortinget vil ha oppstart raskest mulig med lokale midler. Derfor har PLU på vegne av de lokale partene tatt på seg ansvaret som byggherre. Vi har utviklet våre planer i samarbeid med bransjen og rådgivere fra blant annet Asplan Viak og Metier. Vi skal ha et godt samarbeid med statlige myndigheter, Avinor og flyselskapene. Vi har også engasjert spisskompetanse som bistår oss videre i arbeidet med finansieringsmodell og statsstøtteregelverket etc.

Ikke minst har PLU etablert et nært samarbeid med ledende personer i Nye Veier AS, som nå gjennomfører store statlige veiprosjekter til betydelig lavere kostnader enn man tidligere trodde var mulig. Vi har videre hatt mye dialog med bygge- og anleggsbransjen og har besøkt flere av de mest innovative og lokalt drevne flyplassprosjektene i Norden.

Rana kommune og private investorer har finansiert opp arbeidet med anbudsgrunnlag og gjennomføring av konkurranse. PLU har også søkt Nordland Fylkeskommune om et utviklingsbidrag.

Et team av folk fra de beste fagmiljøer og nærings¬livet skal lede arbeidet med å følge opp en god beslutning fra regjeringen og gjennomføre det viktigste tiltaket for å øke veksten på tvers av bransjer og kommunegrenser på Helgeland.