arkiv

Avinor starter detaljplanlegging

Avinor har fått i oppgave av Samferdselsdepartementet å detaljplanlegging og utforming av konsesjonssøknad for ny lufthavn ved Mo i Rana. Leder for Polarsirkelen Lufthavnutvikling er fornøyd med fremdriften.
27 mars 2014

Mot slutten av april vil Avinor legge frem en tentativ tidsplan for den videre detaljplanleggingsprosessen og for arbeidet med en søknad om konsesjon. Departementet har bedt Avinor å nyttiggjøre seg av det arbeidet som allerede er gjort, der det er hensiktsmessig.

– Vi er fornøyd med at departementet på denne måten anerkjenner det arbeidet vi har gjort. I 2007 ba samferdselsministeren Avinor bistå oss i utredningsarbeidet. Siden da har vi lagt Avinor, Luftfartstilsynets og flyselskapenes krav og kriterier til grunn for alt arbeidet som er gjort. Avinor har også bistått oss som rådgivere i prosessen og utarbeidelsen av dokumentasjon. Derfor er vi trygge på at det vi kan overlevere til Avinor, er i tråd med deres krav, og vil gjøre arbeidet til Avinor enklere. Vi vil selvsagt også stille vår lokalkunnskap og prosjekt kompetanse til rådighet for dem i arbeidet fremover, sier Henrik Johansen i Polarsirkelen Lufthavnutvikling (PLU).

I 2010 leverte Polarsirkelen Lufthavnutvikling inn søknad om konsesjon til Luftfartstilsynet. Den ble lagt på vent i påvente av arbeidet med Nasjonal Transportplan 2014-2023. Den gangen gjennomgikk også Avinor underlaget som forelå for selve konsesjonssøknaden. – Siden den gangen er dokumentasjon styrket ytterligere og kvalitetssikret på flere områder, så grunnlaget Avinor får er både svært robust og kjent for dem, sier Johansen. Det har vært et uttalt behov på Helgeland over flere tiår med ønske om å få på plass et bedre flytilbud, et flytilbud på nivå med Norge og Nord-Norge for øvrig. – Vi er glad for den vilje til handlekraft som et tverrpolitisk Storting og nå Regjering og departement viser i denne saken.

Næringslivet trenger et godt flytilbud – det er alle enige om. Dagens lufthavn er en av de dårligste i Norge, og mangler forutsetninger for å skape et godt flytilbud. Røssvoll har ingen fremtid for å sikre næringslivet i regionen verdige konkurransevilkår for utvikling, vekst og økt verdiskaping.

Det er viktig at arbeidet nå ikke forsinkes ytterligere, men har en god progresjon. Vi opplever at både Avinor og politikerne har forståelse for dette, og ønsker å bidra aktivt for at det skal skje, sier Henrik Johansen.

Her kan du laste ned Samferdseldepartementets oppdragsbrev til Avinor